Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O KIERUNKU

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii (w tym język biznesu i marketingu, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenia dokumentów, przygotowanie do nauczania języka angielskiego). Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego.

Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak komunikacja międzykulturowa, wiedza o mediach, translatoryka, zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu, komunikacja w biznesie.

Specjalizacje:
 • Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
 • Translatoryka
Wykładowcy-praktycy:

Dr Adam Bednarek: Od lat praktykujący tłumacz zajmujący się przekładem audiowizualnym, lokalizacją stron internetowych, oraz tłumaczeniami z zakresu języka medycyny oraz lotnictwa. Współpracuje z biznesem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym z zakresu IT, m.in. Fujitsu SAN Academy. Posiada także doświadczenie w tworzeniu projektów finansowanych ze źródeł europejskich, dotyczących studiów podyplomowych z zakresu komunikacji interkulturowej oraz lokalizacji.

Dr Halina Majer: Doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela poza uczelnią wyższą, zdobyte w okresach zatrudnienia w nauczycielskich kolegiach języków obcych (NKJO w Płocku, NKJO w Sieradzu), oraz w łódzkich szkołach różnego typu, podczas nadzoru nad studenckimi praktykami pedagogicznymi. Posiada stopień ‘nauczyciela mianowanego’ (nadany 01. 11. 2004 r.). Ma też wieloletnie praktyczne doświadczenie jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej – sporządzanie opinii podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, w zakresie języka angielskiego (mianowanie na funkcję rzeczoznawcy środków dydaktycznych – pismo MENiS z dn. 18. 10. 2002 r.)

Mgr Kamila Generowicz: Pracuje w firmie ‘Giska Group’ w Łodzi, która oferuje maszyny oraz urządzenia dla przemysłu włókienniczego, w kooperacji ze znanymi i cenionymi producentami zagranicznymi. Ma praktyczne doświadczenie w wykorzystywaniu języków obcych w komunikacji biznesowej i międzykulturowej w kwestiach organizacyjnych, prowadzi korespondencję biznesową w języku angielskim i włoskim, wykonuje tłumaczenia umów, ofert, zamówień i technicznych opisów. Ma praktykę w tłumaczeniu ustnym w trakcie szkoleń oraz podczas montażu, uruchamiania i napraw maszyn.

Mgr Agnieszka Kurzejamska: Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie kierunkowe w pracy jako nauczycielka mianowana języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania: doświadczenie zawodowe zdobywała w liceum ogólnokształcącym, w zakładzie kształcenia nauczycieli języka angielskiego (nauczycielskie kolegium języków obcych), na kursach językowych oraz lekcjach indywidualnych. Specjalista w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego (ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki praktycznej) oraz literatury angielskiej.

Mgr Karol Kurzejamski: Nauczyciel mianowany z 26- letnim stażem w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, z elementami języka specjalistycznego z zakresu prawa, ekonomii i medycyny. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego do wykonywania zawodu. Specjalizuje się w nauczaniu praktycznej znajomości języka ze szczególnym uwzględnieniem wymowy z akcentem BBC English i sprawności mówienia. Wieloletni tłumacz przysięgły języka angielskiego, współpracujący z przedstawicielami jednostek naukowych łódzkich szkół wyższych.

Dlaczego warto?
 • Pogłębienie na studiach I stopnia praktycznej znajomości języka angielskiego, do poziomu ‘C1’
 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin nowocześnie rozumianej neofilologii, w tym języka biznesu, komunikacji międzykulturowej
 • Doskonale przygotowana kadra pracowników naukowo-dydaktycznych
 • Szeroki wybór oferowanych specjalizacji (wybieranych na I roku studiów)
 • Praktyki zawodowe w wybranych przez siebie szkołach i instytucjach
 • Profesjonalna baza dydaktyczna, m.in. pracownie oraz laboratoria językowe
 • Projekty realizowane we współpracy z biznesem
 • Ścisła współpraca z Clark University z USA daje możliwość realizacji równolegle studiów z amerykańskim tytułem Master oraz spotkań z wybitnymi amerykańskimi specjalistami
 • Potwierdzeniem jakości kształcenia i siły naukowej kierunku Filologia angielska jest przyznanie w październiki 2011 roku przez MNiSW uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
Partnerzy kierunku
Współpraca pomiędzy Katedrą Języka Angielskiego i firmą FUJITSU

Społeczna Akademia Nauk stworzyła efektywną platformę porozumienia ze środowiskiem biznesowym przy tworzeniu wysokiej jakości dorobku naukowego oraz procesów edukacyjnych. Uruchomienie SAN FUJITSU ACADEMY – nowoczesnego i innowacyjnego połączenia szkolnictwa wyższego i nowoczesnego biznesu w obszarze wykorzystania doświadczenia sektora naukowego oraz gospodarczego. Dodatkowym atutem programu są zajęcia prowadzone przez ekspertów delegowanych przez FUJITSU. Społeczna Akademia Nauk stanowi gwarancję uzyskania kompetencji językowej – w językach angielskim i niemieckim - zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), wymaganych przez współczesnych pracodawców. Największą zaletą programu jest GWARANCJA ZATRUDNIENIA, po osiągnięciu założonego poziomu umiejętności - językowych oraz praktyczno-zawodowych, nabytych w trakcie studiów.

CO PO STUDIACH?

Specjaliści z tytułem licencjata lub magistra filologii angielskiej posiadają biegłą znajomość języka, wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności. Są przygotowani do pracy w zawodach:

 • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)
 • nauczyciela języka angielskiego (w różnych typach szkół, na różnych etapach kształcenia)
 • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych
Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:
 • instytucjach biznesowych
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych,
 • iturystyce
 • reklamie
 • administracji publicznej

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę w SAN na studiach podyplomowych lub seminariach doktoranckich w zakresie językoznawstwa.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY

Wybrane zagadnienia
Najistotniejsze dla kierunku obszary kształcenia:
 • Dla wszystkich specjalizacji: Blok praktycznej znajomości języka angielskiego (sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, wymowa, pisanie); blok przedmiotów obejmujących kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych, blok przedmiotów językoznawczych; technologie informacyjne, język obcy (drugi)
 • Dla specjalizacji nauczycielskiej: moduł przedmiotów praktycznie przygotowujących do zawodu, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, w tym podstawy psychopedagogiki, metodyka nauczania języka angielskiego, emisja głosu, prawo oświatowe, najnowsze technologie w dydaktyce języków obcych
 • Dla specjalizacji translatorskiej: blok praktycznych zajęć warsztatowych (tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny), teoria przekładu
 • Dla specjalizacji ‘Językoznawstwo z elementami biznesu’ – Business English (z elementami korespondencji), komunikacja międzykulturowa, sztuka argumentacji
 • Dla specjalizacji ‘Amerykańska kultura i komunikacja w biznesie’: międzynarodowe negocjacje w biznesie, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, amerykańska kultura i instytucje publiczne, ‘public relations’, reklama globalna
 • Dla specjalizacji ‘American Studies’: Języki i obrazy amerykańskiej kultury popularnej, najnowsza literatura amerykańska, tematyka filmowa w kulturze USA, historia sztuki USA
Wybrane zajęcia praktyczne
 • Wykorzystywanie dostępnych narzędzi IT w ramach specjalizacji translatorskiej (produkty dostępne online; również funkcjonowanie w grupie studenckiej poza regularnymi zajęciami w mediach społecznościowych)
 • Warsztaty pracy tłumacza (np. lokalizacja stron internetowych – praktyczne wykorzystywanie wiedzy lingwistycznej i interkulturowej oraz umiejętności IT; tworzenie podpisów filmowych)
 • Najnowsze technologie w dydaktyce języka obcego (laboratorium komputerowe)
 • Blok praktycznej znajomości języka angielskiego – ćwiczenia językowe: sprawności zintegrowane, wymowa, gramatyka praktyczna, pisanie
 • Prace projektowe, konspekty i prezentacje ‘microteaching’ w ramach metodyki nauczania języka angielskiego; praktyki zawodowe w szkołach różnego typu.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 60 miejsc Uzyskany dyplom: magister filologii angielskiej
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Halina Majer

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny pobierz
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych na jedno z poniższych kont:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, o stanie zdrowia, pozwalające na studiowanie na danym kierunku (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji)


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!