Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Czym są zawodowe praktyki studenckie?

Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia Studentów Społecznej Akademii Nauk wynikającą z programu nauczania i planu studiów. Do odbycia praktyk zobowiązani są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Głównym celem praktyk zawodowych jest wykorzystanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji (w tym społecznych) zdobytych w trakcie studiów w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej oraz poznanie zadań, cech, form, organizacji, metod i wyników pracy wybranej przez studenta instytucji bądź firmy, a także poznanie jej środowiskowych uwarunkowań.

Cele szczegółowe praktyk to:
 1. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia dyskusji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
 2. połączenie teorii wyniesionej z zajęć ogólnych i specjalnościowych w Uczelni z praktyką w konkretnych warunkach realnego działania przedsiębiorstwa lub innej organizacji zatrudniających między innymi pracowników o specjalnościach zgodnych z profilem kształcenia, realizowanymi przez studenta,
 3. zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy zawodowej zgodnie z profilem wybranej przez studenta specjalności,
 4. kształtowanie u studentów odpowiednich postaw i motywacji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w wybranej specjalności,
 5. umożliwienie studentom rozwijania kwalifikacji i kompetencji poprzez pobudzenie inwencji, własnej inicjatywy i samorealizacji, jako formy ciągłego doskonalenia warsztatu zawodowego,
 6. umożliwienie studentom poznania potencjalnego miejsca pracy i środowiska zawodowego, w którym w przyszłości mogą wykonywać określone dla swojego wykształcenia zadania.

Trzymiesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym to obowiązek, który wprowadza nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Celem praktyk jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy.

Wiele osób nie może znaleźć pracy po studiach, a pracodawcy narzekają, że absolwenci nie są odpowiednio przygotowani. Powszechne i dłuższe praktyki mają to zmienić i zwiększyć szanse wykorzystania umiejętności młodych ludzi.

JAKIE JEST NOWE PRAWO DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH?

Od 1 października 2014 roku:

 • studia są ściślej powiązane ze środowiskiem pracy,
 • studenci mają być lepiej przygotowywani do wejścia na rynek,
 • uczelnie mogą poszerzać współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym – pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk, wpływać na kształt studiów, a praktycy zawodowi mogą prowadzić na uczelniach zajęcia,
 • praktyki na studiach o profilu praktycznym trwają minimum trzy miesiące.

Tu można poznać pracodawców i oferty praktyk, porozmawiać o szczegółach i możliwości współpracy.

PROCEDURA ORGANIZACJI PRAKTYK W SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK W BEŁCHATOWIE:
 • Student dokonuje wyboru zakładu pracy w którym zamierza odbyć praktykę lub korzysta z pomocy Akademickiego Biura Karier działającego przy Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
 • Następnie Student pobiera z Dziekanatu skierowanie na praktyki. Wypełnia wszystkie dane do pkt.5 włącznie.
 • Na tej podstawie Akademickie Biuro Karier przygotowuje stosowne dokumenty dla praktykanta (umowa 2 egz. + dzienniczek praktyk). Jeden egzemplarz umowy student zostawia w miejscu odbywania praktyk.
 • Po podpisaniu umowy, przez każdą ze stron student skierowany jest na odbycie praktyki, a po jej zakończeniu zobowiązany jest do dostarczenia do ABK Dziennika Praktyk, który powinien zawierać informacje dotyczące: terminu odbycia praktyki, programu praktyk, oceny jakości pracy praktykanta.
 • Na tej podstawie opiekun ds. praktyk dokonuje wpisu do indeksu.

Wszelkie pytania dotyczące praktyk studenckich oraz możliwości ich odbycia we wskazanych firmach/placówkach prosimy kierować do Akademickiego Biura Karier działającego przy Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym: tel. 44 680 11 40, e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl .Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!